Regulamin

 • 1.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Sklep internetowy www.czytamimowiepopolsku.com jest częścią firmy Perfekt Solutions Ltd.

Company Registration No. 8600698

VAT Registration No. 114272252

Adres: Perfekt Solutions Ltd, 93 Sharpland, Leicester LE2 8UP, UK

Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny,

z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie lub utworzenia Konta Klienta.

Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

 

 • 2.

LICENCJA

 

Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności komentarze lub opinie w jakimkolwiek miejscu Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu.

 

 • 3.

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

 

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi na rzecz Klientów:

– umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta (Usługa założenia i prowadzenia Konta);

– umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

– umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.

 1. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi:

– umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;

– dopasowywanie treści reklamowych do zainteresowań danego Klienta;

– podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);

– możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;

– bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia;

– przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów     Sprzedaży i Zamówień.

Stroną Umowy o Świadczenie Usług jest Sprzedawca.

W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, określonych w ust. 1 i 2, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie przez Klienta z usług określonych w ust. 1 i 2 nie wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty Ceny.

Warunkiem korzystania z usług wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania zakupu Towarów, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie, w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim, na czas nieoznaczony.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży,

w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;

terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w przypadku Umów Sprzedaży.

Klient zobowiązany jest również do:

niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

niepodejmowania działań takich jak:

rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów;

nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

 • 4.

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt na adres: info@czytamimowiepopolsku.com bądź poprzez wypełnienie stosownego formularza udostępnionego w Sklepie.

Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją Zamówienia, które nie zostały wysłane – rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży możliwe jest niezwłocznie po realizacji Zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.

Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14 – dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) rażące, istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.

 

 • 5.

REKLAMACJE USŁUG

 

Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.

Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt w formie wiadomości e-mail info@czytamimowiepopolsku.com lub poprzez dedykowany formularz kontaktowy udostępniony na stronie Sklepu w panelu Klienta z poziomu historii złożonych Zamówień. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, należy podać w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

 

 • 6.

ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży):

Zamówienia na Towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;

Zamówienie na Towary może zostać złożone przez Klienta, który posiada lub założy w ramach procesu Zamówienia Konto lub choć nie posiada Konta – w trakcie procesu składania Zamówienia wskaże dane niezbędne do jego realizacji;

Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia;

Klient, który posiada Konto potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży lub podaje inne dane;

Klient, który zakłada Konto, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;

Klient, który nie posiada Konta, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;

Klient wybiera sposób zapłaty Ceny.

do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Potwierdź zakup” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń itp.;

Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Potwierdź zakup” oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;

po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (wpłynięcia Zamówienia do systemu Sklepu) i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „Przyjęcie zamówienia do realizacji” zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail zatytułowanej „Nieprzyjęcie zamówienia do realizacji”;

Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

 • 7.

CENY I PROMOCJE

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki.

Kwota obejmująca Cenę może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu rabatowego. Sprzedawca określi zasady przyznawania i wykorzystania Kodów rabatowych w ramach odrębnych warunków Promocji.

Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.

 

 • 8.

ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

 

Płatności można dokonać:

za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą przelewu elektronicznego, karty płatniczej lub systemu PayPal.

Nie jest możliwe opłacenie Zamówienia jednocześnie przy pomocy karty płatniczej oraz przelewu elektronicznego.

Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność.

 

 • 9.

TREŚCI CYFROWE I UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

 

Informacje o funkcjonalności Treści Cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, a także mających znaczenie interoperacyjnościach Treści Cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć znajdują się na karcie danej Treści Cyfrowej oraz w Sklepie.

W przypadku złożenia Zamówienia na Treści Cyfrowe płatności można dokonać jedynie w sposób określony w §8 powyżej.

Treści Cyfrowe są udostępniane Klientowi do pobrania w ciągu maksymalnie 90 minut od przesłania Klientowi wiadomości „Przyjęcie zamówienia do realizacji”, poprzez przekazany Klientowi na adres e-mail wskazany w chwili składania Zamówienia, odpowiednio zabezpieczony zaszyfrowany link.

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku Treści Cyfrowych dobrowolną decyzję o zachowaniu prawa do odstąpienia lub decyzję o rozpoczęciu dostarczania Treści Cyfrowych Klient podejmuje przed zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych. Decyzja o zachowaniu prawa do odstąpienia pociąga za sobą dostarczenie zamówionej Treści Cyfrowej po upływie terminu do odstąpienia od umowy czyli 14 dni. Decyzja o zachowaniu prawa odstąpienia od umowy może być przez Klienta w każdym czasie zmieniona na decyzję o rezygnacji, ale nie odwrotnie.

Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji Treści Cyfrowych w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Treści Cyfrowych, w szczególności w sytuacji, gdy pobrana Treść Cyfrowa ma wady techniczne uniemożliwiające odczytanie pliku na urządzeniu do tego dedykowanym, lub gdy zawartość pliku z Treścią Cyfrową jest niezgodna z opisem.

Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Treści Cyfrowych w szczególności na piśmie na adres Sprzedawcy lub poprzez kontakt w formie wiadomości e-mail na adres info@czytamimowiepopolsku.com lub poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie Sklepu. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

 

 • 15.

DANE OSOBOWE

 

Sprzedawca udostępniając Klientowi możliwość rejestracji i prowadzenia Konta przetwarza dane w celu świadczenia usług, na podstawie akceptacji regulaminu, który stanowi swoistą umowę (Umowę o Świadczenie Usług). Dane osobowe zbierane przez Sprzedawcę przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO/GDPR”) oraz w przepisach Wielkiej Brytanii “UK GDPR” i “Data Protection Act 2018”.
Sprzedawca zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. maksymalnie do 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania.

 

 

 

Minimalne wymagania oprogramowania:

System Operacyjny: System MS Windows 7 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 10 lub wyżej, najnowsze wersje systemów mobilnych: Android,iOS,  Windows Phone;

Przeglądarka internetowa w aktualnej najnowszej wersji z włączoną obsługą cookies oraz Java Script.