Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

170.00

Udostępnij produkt

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, to książka, której celem jest kompleksowe i przystępne przedstawienie złożonej i rozległej problematyki MSSF oraz przygotowywanie sprawozdania finansowego według MSSF.

„Podjęta problematyka dotyczy bardzo aktualnych zagadnień z zakresu rachunkowości (…). Recenzowana książka stanowi kompendium informacji na temat sporządzania sprawozdań finansowych według regulacji MSSF. Niewątpliwą zaletą publikacji jest zakres prezentowanych zagadnień – książka kompleksowo opisuje wszystkie tematy z zakresu rachunkowości, które objęte są obecnie regulacjami MSSF/MSR. I ta cecha wyróżnia książkę na tle innych dostępnych publikacji z zakresu MSSF. Ponadto rozważania objęte poszczególnymi rozdziałami wzbogacone zostały przykładami liczbowymi, dzięki którym czytelnik może lepiej zrozumieć złożoną i skomplikowaną treść regulacji (…) Mam głębokie przekonanie, że książka będzie stanowiła bardzo przydatną pomoc w zrozumieniu złożonych regulacji MSSF”.

Z recenzji prof. Małgorzaty Rówińskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Autorzy porządkują wszystkie kluczowe zagadnienia dotyczące MSSF w sześciu częściach:

Wprowadzenie dotyczące zakresu regulacji, koncepcji i struktury sprawozdań finansowych w ujęciu MSSF
Sprawozdawczość sytuacji finansowej
Sprawozdawczość wyników (dokonań)
Sprawozdawczość jednostek powiązanych
Sprawozdawczość w różnych branżach
Szczególne zagadnienia sprawozdawczości, w tym polityka rachunkowości

W pracy znajdziesz omówienie m.in. takich zagadnień jak:

harmonizacja i standaryzacja rachunkowości w skali globalnej;
korzyści ekonomiczne w definiowaniu aktywów, zobowiązań, kapitałów własnych, przychodów i kosztów;
wycena aktywów niematerialnych i wartości firmy na moment ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy;
przekształcenie umów leasingowych na dzień wejścia w życie MSSF 16;
ujęcie początkowe i późniejsza wycena skutków umów leasingowych;
wycena nieruchomości inwestycyjnych na moment ujęcia w księgach i na późniejszy moment sprawozdawczy;
wycena zapasów na moment ujęcia w księgach i na dzień bilansowy;
wycena instrumentów finansowych na moment ujęcia w księgach;
kryteria kwalifikujące do rachunkowości zabezpieczeń;
pierwsze zastosowanie MSSF 9;
wycena aktywów przeznaczonych do sprzedaży na moment ujęcia w księgach i na dzień bilansowy;
prezentacja i ujawnianie informacji na temat rezerw, zobowiązań i aktywów warunkowych;
ujmowanie, wycena i ujawnianie informacji na temat:

krótkoterminowych świadczeń pracowniczych,
innych długoterminowych świadczeń pracowniczych,
świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy;

ujmowanie, wycena i ujawnianie świadczeń po okresie zatrudnienia;
ujmowanie i usunięcie z ksiąg kapitałów własnych;
alokacja ceny transakcyjnej według MSSF 15;
moment identyfikacji kosztów w odniesieniu do przychodów jednostki;
prezentacja przepływów z działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej i finansowej;
identyfikacja segmentów operacyjnych i sprawozdawczych;
ujęcie, wycena i rozliczanie dotacji rządowej i pomocy rządowej;
płatności na bazie akcji i zysk przypadający na jedną akcję;
prezentowanie i ujawnianie podstawowego i rozwodnionego zysku na akcję;
prezentacja i ujawnienia skutków relacji pomiędzy podmiotami w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
połączenia jednostek gospodarczych;
metody konsolidacji sprawozdań oraz warunki ich stosowania;
metoda praw własności oraz rachunkowość jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym;
wspólne ustalenia umowne – identyfikacja momentu uzyskania i utraty współkontroli;
wycena aktywów biologicznych i innych produktów rolniczych;
zasady ujmowania, wyceny, rozpoznawania utraty wartości odroczonych sald w działalności regulowanej;
utrata wartości aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych;
ujawnianie informacji dotyczących umów ubezpieczenia;
leasing w sprawozdaniu finansowym;
ryzyko działalności bankowej i jego wpływ na sprawozdanie banku;
wartości szacunkowe i ich zmiany w sprawozdaniu finansowym;
korekty i ujawnienia błędów;
podstawowe zasady sporządzania pierwszego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF;
dobrowolne wyłączenia z retrospektywnego stosowania MSSF;
waluta funkcjonalna a waluta prezentacji sprawozdań finansowych;
sprawozdanie finansowe oparte na metodzie kosztu historycznego i aktualnej cenie nabycia;
identyfikacja i wycena aktywów oraz zobowiązań z tytułu podatku odroczonego;
ustalenie podatku odroczonego, wycena aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego na moment bilansowy.

W publikacji znajdziesz również praktyczne przykłady pozwalające zrozumieć wagę danego zagadnienia i jego wpływ na praktykę gospodarczą. Odwołano się również do przykładów ze sprawozdań finansowych konkretnych spółek.

Opracowanie zostało napisane przez cenionych ekspertów z zakresu rachunkowości:

dyrektorów finansowych spółek giełdowych,
biegłych rewidentów praktykujących w największych firmach audytorskich na rynku,
osób z bogatym doświadczeniem w zakresie analizy finansowej oraz
doświadczonych wykładowców akademickich.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla księgowych (osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania finansowego według MSSF), podmiotów przygotowujących się do transformacji sprawozdawczości na MSSF oraz analityków i inwestorów, którzy chcą zrozumieć tak przygotowane sprawozdanie finansowe i podejmować na jego podstawie decyzje ekonomiczne oraz formułować rekomendacje. Będzie również cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli środowiska akademickiego.

Informacje dodatkowe

Autor

,

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8160-373-7
Strony 892
Rok wydania 2018

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.