MERITUM Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne

MERITUM Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne

195.00

Udostępnij produkt

Książka kompleksowo omawia tę część systemu zabezpieczenia społecznego, jaką jest pomoc społeczna, czyli opiekuńcza funkcja państwa. Mowa tu nie tylko o pomocy finansowej, ale też rzeczowej czy usługowej. Jej celem jest pomoc człowiekowi znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej, której samodzielnie przezwyciężyć nie może. Świadczenia często pobierane okresowo umożliwiają mu zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych.

W publikacji omówiono m.in. nastepujace zagadnienia:

warunki, jakie trzeba spełniać, aby otrzymać określoną formę pomocy (z podstawowym kryterium, jakim jest dochód – jak go ustalić, obliczyć, udokumentować), oraz powody, z których uprawniony traci prawo do pomocy społecznej;
świadczenia pieniężne: zasiłek stały (wysokość, okres zasiłkowy, omówienie zakazu łączenia świadczeń), zasiłek okresowy, zasiłek celowy (zakres pomocy, postacie zasiłku: przyznany w zw. z losowym zdarzeniem, klęską żywiołową, bilet kredytowany), pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie (m.in. dla osób opuszczających placówki socjalne różnego typu – porównanie warunków uzyskania pomocy w zależności od placówki i okresu pobytu w niej), na kontynuowanie nauki; kiedy pomocy się nie udziela albo zawiesza jej udzielanie;
świadczenia niepieniężne: posiłki, schronienie, mieszkanie chronione, ośrodki wsparcia – pomoc dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, środowiskowe domy pomocy społecznej dla osób zaburzeniami psychicznymi, pobyt w domu pomocy społecznej;
procedury w sprawach poszczególnych świadczeń, weryfikację świadczeń (w tym świadczenia nienależnie pobrane, zwrot świadczeń);
zasady tworzenia domów pomocy społecznej; prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i starszym;
zasiłek pielęgnacyjny: kto jest uprawniony, przesłanki nabycia prawa do zasiłku – m.in. orzeczenie o niepełnosprawności, jej stopień, wysokość zasiłku;
świadczenie pielęgnacyjne: kto jest uprawniony (omówienie dla poszczególnych podmiotów), warunki nabycia, opieka nad niepełnosprawnym (rezygnacja z zatrudnienia, niepodejmowanie zatrudnienia a status osoby bezrobotnej), przesłanki utraty uprawnienia, prawo do wcześniejszej emerytury; prawo do świadczeń na pokrycie wydatków związanych z opieką nad niepełnosprawnym za granicą;
świadczenie wychowawcze (Program 500+): warunki nabycia, procedura, składanie wniosków, okres pobierania, dodatek dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka;
piecza zastępcza: postępowanie adopcyjne, pomoc dla usamodzielnianych;
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego: m.in. zasada jednego ustawodawstwa, niekumulowanie świadczeń, decyzja o przyznaniu świadczenia w sytuacji podlegania ustawodawstwu innego państwa, reguły pierwszeństwa wypłaty świadczeń rodzinnych, dodatek dyferencyjny (w sytuacji kolizji ustawodawstw);
specjalny zasiłek opiekuńczy: sytuacja osoby sprawującej opiekę i wymagającej opieki;
dodatki mieszkaniowe: kiedy przysługują, w jakiej wysokości; procedury przyznawania, wypłaty, wstrzymania i zwrotu dodatku;
świadczenia z funduszu alimentacyjnego: warunki nabycia prawa do świadczeń, procedura przyznawania i wypłaty (organ właściwy ws. przyznania świadczenia, okres wypłaty, nienależnie pobrane i zwrot – procedura ustalania); działania wobec dłużników alimentacyjnych;
ochrona osób doświadczających przemocy w rodzinie: procedura “Niebieskiej Karty”, odebranie dziecka przez pracownika socjalnego, zaświadczenie lekarskie dla ofiary przemocy, zadania jednostek samorządu terytorialnego – gminne zespoły interdyscyplinarne;
wymagania, jakie musi spełniać pracownik socjalny (kwalifikacje i specjalizacja w zawodzie), uprawnienia;
niektóre rozdaje wsparcia, m.in.: zasiłki dla opiekunów, pomoc kobietom w ciąży, osobom uzależnionym, pomoc socjalna dla uczniów i studentów, wsparcie w ramach Karty Dużej Rodziny, dodatek energetyczny (pomoc nisko uposażonym w wydatkach na energię), nieodpłatna pomoc prawna;
dla każdego rodzaju świadczenia – wzory dokumentów.

Istotnymi walorami publikacji są:

układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji poprzez podział na niewielkie, zwięzłe fragmenty (pogłębiony podział tekstu),
rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekstach, umożliwiający w prosty i szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się już w innym miejscu publikacji; dzięki takim zabiegom unika się zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji,
zamieszczane na marginesach numery boczne, które wskazują na ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem,
wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych przepisów prawnych w praktyce,
wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!,
schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji,
zamieszczane wzory pism i dokumentów z możliwością ich praktycznego wykorzystania, wskazaniem sposobu ich poprawnego wypełnienia itp.,
czytelne podsumowanie tematu na końcu większej jednostki tekstu poprzez podanie zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury przedmiotu,
szczegółowy indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesach tekstu,
przyjazna dla czytelnika szata graficzna, zakładki, a także wysoka jakość użytych materiałów.

Adresatami publikacji są:

ośrodki pomocy społecznej: ops-y, mops-y (na poziomie gminy), powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalne ośrodki pomocy społecznej (na poziomie wojewódzkim),
placówki resocjalizacyjne,
placówki wychowawcze,
domy pomocy społecznej,
placówki zapewniające całodobową opiekę,
ośrodki wsparcia,
poradnie specjalistyczne,
ośrodki kształcące kadry pracowników socjalnych,
kuratorzy,
organizacje współpracujące (fundacje, stowarzyszenia) w dziedzinie pomocy społecznej,
organizacje pożytku publicznego,
kancelarie prawnicze specjalizujące się w omawianej tematyce,
sądy rodzinne i administracyjne,
samorządowe kolegia odwoławcze,
studenci nauk społecznych i administracji.

Informacje dodatkowe

Autor

, , , , , ,

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-8092-537-3
Strony 1016
Rok wydania 2016

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MERITUM Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.