Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (e-book)

Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (e-book)

283.50

Udostępnij produkt

Niezbędny każdemu księgowemu pełny zbiór publikacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

WAŻNE – Komitet Standardów Rachunkowości opracował dla firm rekomendacje „Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19” – zawierają one szereg istotnych wskazówek dla księgowych dotyczących uwzględnienia skutków pandemii w księgach rachunkowych, sprawozdaniu finansowym za 2020 r. oraz w sprawozdaniu z działalności.

W książce:

1. Rekomendacja Komitetu Standardów Rachunkowości – Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19 NOWOŚĆ

2. Najnowsze, pełne wersje Krajowych Standardów Rachunkowości:

KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”
KSR nr 2 „Podatek dochodowy”
KSR nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”
KSR nr 4 „Utrata wartości aktywów”
KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”
KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”
KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”
KSR nr 8 „Działalność deweloperska” – nowa wersja na 2021 r.
KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności”
KSR nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi”
KSR nr 11 „Środki trwałe”
KSR nr 12 „Działalność rolnicza”
KSR nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”

3. Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie:

-rozrachunków z kontrahentami
-ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności
-zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości
-inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów
-wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego
-księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych
-księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii
-niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych – traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi.

Wskazują one propozycje rozwiązań istotnych, lecz często kontrowersyjnych tematów, w tym: zasady bieżącej i bilansowej wyceny zaprezentowanych operacji gospodarczych, sposób ujmowania ich w księgach rachunkowych oraz ujawniania w sprawozdaniu finansowym.

Liczne przykłady liczbowe, tablice i schematy pomogą praktykom w zrozumieniu omawianych zagadnień.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, biegłych rewidentów, audytorów i przyszłych adeptów tych zawodów. Może ona też być użyteczna dla praktyków gospodarczych, dla doskonalących kwalifikacje zawodowe ekonomistów i menedżerów oraz innych osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z dziedziny rachunkowości.

Informacje dodatkowe

Wydawca

Format

Issue ID

DL-ebwm

ISBN 978-83-7804-845-9
Strony 1178
Rok wydania 2021

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (e-book)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *